การศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุด ในการพัฒนาสังคมให้คนซึ่งเป็นสมาชิกของสังคม เป็นคนมีคุณภาพ คุณธรรม กล่าวคือ การศึกษาช่วยสร้างจิตสำนึกในการเป็นมนุษย์ มีจิตวิญญาณของผู้มีอารยะธรรมทางปัญญาและความงดงามทางจิตใจ การศึกษาสร้างให้คนมีความรู้ในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ มีความอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคของชีวิต การศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนทุกวัย ด้วยเหตุนี้บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด ได้ให้ความสำคัญเรื่อยมา และขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษา โดยได้มอบทุนการศึกษา บริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ (วัดบางกรูด) จังหวัดฉะเชิงเทรา