ด้วย บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด มุ่งเน้นการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดมา จึงร่วมส่งเสริมพร้อมมอบงบประมาณในโครงการ “อาหารเพื่อน้อง” ณ มูลนิธิเด็ก จังหวัดนครปฐม

S__55279625 S__55279623 S__55279624