บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค มอบมุ้งครอบป้องกันยุงให้น้องๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอกแก้ว ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้น้องๆมีมุ้งครอบป้องกันยุงกันอย่างปลอดภัย ช่วยลด

ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกได้